Mehmet Enes Gülcan

Hakkında

Lisans eğitimini 2016 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı'nda Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Düzenli’nin danışmanlığında hazırladığı Bir Mimarî Sadânın Peşinde: Ahi Evran Külliyesi'nin Artikülasyonları başlıklı teziyle 2019 senesinde yüksek lisansını savundu. 2010-2011 eğitim yılında McGill Üniversitesi Institute of Islamic Studies'te misafir araştırmacı olarak bulundu. 2019 senesinden itibaren, Osmanlı – Japonya ilişkilerini mimarlık tarihi ve kuramı bağlamında çalışmayı sürdürmektedir. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Gülcan’ın yayımlanan çalışmaları arasında Ufkî Şehir; Turgut Cansever’in İzinde (2016) ve İslam Düşünce Atlası (2017) gibi eserler bulunmaktadır. Halihazırda 19. yüzyıl mimari ıstılahların kullanımlarına yönelik güncel sorunlar, öteki olarak Osmanlı mimarlık kimliğinin inşası ve Asya merkezli mimarlık tarihyazımı üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.  

 

Katkıda bulunduğu maddeler

San’a Camiu’l-Kebir
Yemen Cumhuriyeti’nin başkenti olan ve Camiu'l-Kebir'e ev sahipliği yapan San'a, her zaman için bölgenin en mühim yerlerinden birisi olmuştur. Öyle ki, İslam öncesi Arap şairlerinin şiirlerinde bile övgülerle anılan bu yer, Hindistan'ı ve Afrika sahil bölgelerini, Ortadoğu'ya ve Akdeniz'e bağlayan önemli bir ticaret ve kültür merkezidir...
el-Ezher Camii ve Külliyesi
Fatımi Halifesi ve maiyetinin yerleşmesi için yapılan Kahire saray-kentinin güneyinde inşa edilen el-Ezher Camii, Fatımi Şii inancının merkezi haline gelmiş; burada yetiştirilip İslam dünyasının dört bir yanına gönderilen dâîler, İslam dünyasındaki ilk sistematik propaganda etkinliğini yürütmüşlerdir...
Fâtih Camii ve Külliyesi
Fâtih Camii ve Külliyesi, fetihten sonra inşa olunan ilk selatin cami ve külliye vasfıyla, hem Osmanlıların mimarlık tecrübelerini İstanbul’a aktaran, hem de kendinden sonra inşa edilmeye başlanan külliyeler zincirinin ilk halkası konumunda bulunan, ibadet ve ilim açısından önemli işlevlere sahip yapılar topluluğudur...
Karaviyyin Camii
Fas ülkesinin en önemli şehirlerinden biri olan Fes şehrinde, çok sayıda çıkmaz sokaklarıyla, dar ve farklı açılara sapan yollarıyla bir labirenti andıran eski yerleşim bölgesinin (el-Medine) merkezinde konumlanan Karaviyyin Câmii, sadece bir ibadet mekânı olmakla kalmayıp, kurulduğu andan itibaren ilim ve kültür faaliyetlerinin, siyasi mücadelelerin ve iktisadi işleyişin merkezi konumunda bulunan bir yapı, şehri simgeleştiren bir unsurdur.
Medinetü’z-Zehra Sarayı
Endülüs’te hilafetini ilan etmesinin üzerinden birkaç sene sonra yönetim merkezini Kurtuba’dan taşıyan III. Abdurrahman, şehrin 5 ila 8 km. kuzeybatısında yer alan Cebelülarûs/Sierra Morena dağının güney eteklerine yeni bir saray inşa ettirmiştir.
Sidi Ukba Câmii/Kayravan Câmiu’l-Kebîri
Sidi Ukba Câmi ilk kez, zamanında İfrîkiyye olarak bilinen bölgede kurulan Kayravan şehriyle birlikte inşa olunan, hem şehri tanımlayan hem de şehrin bir parçası olan bir mimari eserdir.
Şam Emeviyye Câmii
Şam Emeviyye Câmii, inşa edildiği dönemden itibaren İslâm dünyasındaki en güzel ve en etkileyici eserlerden biri olmakla birlikte, uzun zaman için merkezi bir konumda bulunması, bize belirli bir dönemin insan ve devlet ilişkilerinin mimarlık üzerinden nasıl yürütüldüğü ve ne şekilde değişime uğradığı hakkında bilgi verir...
Tolunoğlu Camii
Bugün Kahire sınırları içerisinde bulunan İbn-i Tolun Camii, miladî 876 yılında, Mısır valisi Ahmed b. Tolun tarafından, Fustat’ın kuzeydoğusunda el-Kataî denen bölgede yaptırılmıştır...
Valide-i Atik Külliyesi
Üsküdar Toptaşı Semti’nde, kendi adını taşıyan mahallede bulunan Valide-i Atik Camii ve Külliyesi, Osmanlı padişahlarından III. Murad’ın annesi Nurbanû Valide Sultan tarafından, 1570-1586 yılları arasında yaptırılmıştır...
Zeytuna Camii/Tunus Câmiu’l-Kebîr’i
Sadece bir ibadet mekânı olmakla kalmayıp, bünyesinde seçkin âlimleri de barındıran önemli bir ilim merkezi konumunda bulunan Tunus Camiu’l-Kebiri, diğer ismiyle Zeytuna Camii, ilk defa h. 80/m. 699 yılında Emevi Valisi Hasan bin Numan tarafından yaptırılmıştır...
Mescid-i Nebevi
Kur’an-ı Kerim’de “…takva üzerine kurulan mescid…”(9/108) olarak rivayet edilen iki mescitten biri olan Mescid-i Nebevi, bizzat Hz. Peygamber tarafından yaptırılmıştır...
Cacabey Medresesi
Anadolu’da, Kırşehir’in yerleşim merkezinde bulunan bu yapının taçkapısındaki kitabesinden edinilen bilgilere göre, medrese binası III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Kırşehir valisi olan Cacaoğlu Nureddin Cibril (Nam-ı diğer Cacabey)tarafından inşa ettirilmiştir...
Kurtuba Ulu Camii
Miladî 750 yılında devrilen Emevî hanedanının tek hayatta kalan ferdi I. Abdurrahman, İber Yarımadası’na sığınıp Endülüs Emevî Devleti’ni kurmuş, merkezi konumunda bulunan Kurtuba şehrinde, bugün kilise olarak kullanılan Kurtuba Ulu Camii’nin ilk halini inşa ettirmiştir.
Kusayr-ı Amra
Şam ve Filistin hattında şehirlerden uzak, çölün içerisinde inşa edilen çöl kasırlarının ortak özellikleri, içlerinde hamamların ve toplantı salonlarının bulunduğu, merkezi avlulara sahip eğlence mekânları olmasıdır...
Samarra Ulu Camii
Abbasiler döneminin önemli değişikliklerinin yaşandığı Samarra şehrinin inşaatına miladi 836/ hicri 221 yılında başlanmış ve burada ikamet eden sekiz Abbasi Halifesi boyunca şehir sürekli olarak genişlemiştir...
Kâbe ve Mescid-i Harâm
Kur’ân-ı Kerim’deki çeşitli ayetlerden Hz. İbrahim’in ve oğlu Hz. İsmail’in Kâbe’yi yeniden inşa ettiklerini ve bakımını üstlendiğini öğrenmekle beraber yine Âl-i İmrân suresinden (3/96) Kâbe’nin çok eski zamanlardan beri var olduğunu bilebilmekteyiz.