Mehmed Akkirmânî

(ö. 1174/1760)
Osmanlı âlimi
- A +

Hayatı

Hayatı hakkında fazla bilgi olmayan Akkirmânî İzmir, Mısır ve Mekke kadılıkları yapmıştır. Akkirmânî’nin kelâm, felsefe, hadis, fıkıh, tefsir ve dil konularında pek çok eseri, şerh ve hâşiyesi bulunmaktadır. Bu eserler arasında en göze çarpanı Kadı Mir’in, Ebherî’nin Hidâyetü’l-hikme’sine yazdığı şerhinin Türkçeye tercümesi olan İklilü’t-terâcîm ile Teftâzânî’nin Şerhu’l-Akâid’ine yazdığı hâşiyedir. 1174/1760 yılında Mekke’de vefat etmiştir.

Öne Çıkan Eserleri

  • İklilü’t-Terâcîm. 
  • Hâşiye alâ Hâşiyeti İsamiddin.
  • Ef’âlü’l-İbâd ve’l-İrâdeti’l-Cüz’iyye.
  • Hâşiye alâ Hâşiyeti Şerhi’l-Akâid.
  • Sakıb Yıldız. “Akkirmânî”. DİA. c. 2. İstanbul, 1989: 270.
  • Ömer Faruk Altıparmak. Muhammed b. Mustafa Akkirmani ve Eseri İklilü’t-Teracim. Yüksek Lisans Tezi İstanbul MÜSBE, 1993.

Atıf Bilgisi

Mehmed Akkirmânî. İslam Düşünce Atlası, https://islamdusunceatlasi.org/booksmap/330