Yakup Kara

Hakkında

Yakup Kara, 1986’da Erzurum Tortum’da doğdu. 1999’da İstanbul Çağlayan’da hafızlığını tamamladı. 2005’te Kartal Mehmet Akif Ersoy A.İ.H.L.’nden; 2009’da Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültede başladığı yüksek lisansını, 2012’de “İslam Hukuku’nda Deyn’in Deyn Karşılığında Satımı” başlıklı teziyle tamamladı. 2013’te Marmara Ü. İlahiyat Fak. Arap Dili ve Belâgatı Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu. Aynı fakültede başladığı doktorasını, 2019 yılında "Umûm-Husûs Meselesinin Dil Açısından İncelenmesi (Karâfî Örneği)" başlıklı teziyle tamamladı. 2016-2017 yılları arasında sahasıyla ilgili araştırmalar yapmak üzere bir seneliğine Ürdün’de bulundu. 2022 yılında Dr. Öğretim Üyesi unvanını aldı. Çeşitli ilmî kuruluşlarda Klasik Arapça, Belâgat, Mantık, Vaz', Münâzara ve Usûl-ı Fıkıh dersleri verdi. Hâlihazırda çalışmalarını ağırlıklı olarak dil-mantık-usûl-ı fıkıh ilişkisi konuları üzerinde sürdürmektedir. Evli ve iki kız babasıdır.

Katkıda bulunduğu maddeler

İbn Mâlik et-Tâî
İbn Mâlik et-Tâî, el-Elfiyye adlı eseriyle tanınan gramer, sözlük ve kıraat âlimidir. Doğum tarihiyle ilgili farklı rivayetler olmakla birlikte muteber olan görüşe göre 600/1204 yılında Kurtuba civarındaki Ceyyân’da doğmuştur.
Kudâme b. Cafer
Şiir tenkidi ve kamu maliyesi alanlarındaki eserleriyle tanınan Abbâsî divan kâtibi Kudâme b. Cafer, tarih, coğrafya, edebiyat, matematik, mantık, felsefe ve fıkıh sahalarında belli bir birikime sahip bir zât olup Grek, Fars ve Hint kültürlerini iyi tanıdığı ifade edilmektedir...
İsâmüddîn İsferâyînî
İsâmüddîn İsferâyînî eserlerinde araştırmacı bir kişiliği yansıtması, farklı görüşleri değerlendirip eleştirmesi, ince ve muğlak meseleleri çözmesi gibi özellikleri sebebiyle kaynaklarda “imam, allâme, muhakkık, müdekkik, evhadü’l-muhakkıkîn” gibi vasıflarla anılmıştır...
Yûnus b. Habîb
Yûnus b. Habîb, Basra dil mektebinin en önemli alimlerindendir. Zira birçok dil aliminin hocası konumundadır.
Zeccâc
Zeccâc sayesinde Basra dil mektebi Bağdat’ta yayılmış ve dille ilgili çalışma yapanlar onun görüşlerinden bağımsız hareket edemez olmuşlardır.
Sîbeveyhi
Sîbeveyhi, Arap dili gramerine dair zamanımıza ulaşan el-Kitâb adlı ilk hacimli eserin yazarı ve Basra nahiv mektebinin en önemli temsilcisidir. Sîbeveyhi’nin el-Kitâb adlı eseri Arap dilinin nahvi, sarfı ve fonetiği alanında çok kıymetli bir eserdir...
Kutrub
Basra dil mektebine mensup olan lügat, nahiv ve edebiyat âlimi Kutrub, ağırlıklı olarak nâdir ve garîb kelimelerle ilgilenmiş ve bu alanda ihtisas sahibi olmuştur.
İbnü’s-Serrâc
Arap dili ve edebiyatı âlimi ve şâiri olan İbnü’s-Serrâc, Müberred ve Zeccâc’dan sonra nahiv sahasında döneminin en güçlü siması olarak kabul edilmektedir. Eserlerinde, Arapça’nın gramerine dair seleflerinin derlediği dağınık malzemeyi düzenli bir hale getirmiştir...
İbnü’l-Enbârî
Meşhur bir Arap dili ve edebiyatı, Kur’an ilimleri ve hadis âlimi olan İbnü’l-Enbârî, 271/885 yılında Bağdat yakınlarındaki Enbâr’da doğdu. İlmî çalışmalarına Bağdat’ta devam ettiği için Bağdâdî nisbesiyle de anılmaktadır...
İbn Sinan el-Hafâcî
Meşhur bir Arap edebiyatı âlimi ve şairi olan Hafâcî genç yaşta şiir söylemeye başlamış, Benî Münkız Emîri Muslihuddevle’nin ve 446/1054 annesinin vefatı üzerine yazdığı mersiyelerle şöhrete kavuşmuştur. Şiirlerinde aşk, sevgi, ayrılık, zamanın ve dünyanın kötülüğü gibi temalar ile ahlâkî konuları işlemiştir...
İbn Kuteybe
Dil, edebiyat, Kur’an ilimleri, hadis ve tarih sahalarındaki eserleriyle tanınan çok yönlü bir âlim olan İbn Kuteybe geniş kültür birikimiyle devlet adamlarının ve ilim dünyasının dikkatini çekmiştir...
İbn Cinnî
Arap dili ve edebiyatı âlimi olan İbn Cinnî, Basra ve Kûfe dil mektepleri arasındaki rekabete dayalı klasik tarzdaki dil çalışmalarına yeni bir anlayış getirmek istemiştir.
Halil b. Ahmed
Basra Dil Ekolü’nün temsilcisi ve Arap lügatçiliğinin kurucusu olan Halil b. Ahmed yalnızca Basra dil mektebinin değil asrının, hatta bütün İslâm tarihinin yetiştirdiği müstesna bir dil bilginidir.
Ebû Saîd es-Sîrâfî
Basra dil mektebine mensup önemli bir Arap dili ve edebiyatı âlimi aynı zamanda Hanefî fakihi olan Sîrâfî 284/897 yılında Sîrâf’ta doğdu. İlk öğrenimini Sîrâf’ta başladı. Yirmili yaşlarda Uman’a gidip Hanefî fıkhı tahsil etti ve ardından Sîrâf’a döndü...
Ebû Hilal Askerî
Ebû Hilâl el-Askerî fıkıh, hadis ve tefsir gibi ilimlerde de eserler vermiş bir âlim olmakla beraber asıl ihtisasının Arap dili, edebiyat ve şiir tenkidi alanlarında olduğu görülmektedir...
Ebû Ali el-Fârisî
Basra mektebine mensup meşhur nahiv âlimi Ebû Ali el-Fârisî, hayatını yoğun bir eğitim ve telif faaliyeti içinde geçirmiştir. Farsça’yı da bilen Ebû Ali, bu sayede filoloji çalışmalarında mukayese yapma imkânına sahipti...
Ahfeş el-Evsat
Basra dil ekolünün tanınmış âlimlerinden olan Ahfeş el-Evsat, Arap dil âlimlerinin tarihî sıra itibariyle ikincisi ve en meşhur olanıdır. Nahiv sahasındaki otoritesi sebebiyle Ahfeş denilince ilk akla gelen Ahfeş el-Evsat olmuştur...
İbnü’l-Hâcib
Büyük bir dil âlimi ve Mâlikî fakihi olan İbnü’l-Hâcib şöhretini özellikle el-Kâfiye’sine borçludur. Eser, İslâm ülkelerinde çok meşhur olmuş, üzerine şerh ve hâşiyeler yazılmıştır...
Molla Câmî
Nakşibendî tarikatına mensup İranlı meşhur âlim ve şair olan Molla Câmî, 817/1414 yılında Horasan’ın Câm şehrinin Harcird kasabasında doğdu. Câm şehrine nisbetle Câmî mahlasını almıştır...
Ebü’l-Esved ed-Düelî
Nahiv bilgisini bizzat Hz. Ali’den alan Ebü’l-Esved ed-Düelî, Arap grameri ve edebiyatı üzerinde geniş bilgi sahibi, kelimelerin taşıdıkları anlamları bilen fesâhat sahibi bir âlim, edip ve şairdir...