Sirâceddîn Urmevî (682/1283), Metâliü'l-envâr

M. 1283
- A +

Sirâceddin el-Urmevî’nin (ö. 682/1283) mantık ve metafizik (ilâhiyyât) olmak üzere iki bölümden (taraf) olmakla birlikte tabiiyyat kımı ikinci bölümde işlenen ve tasnif açısından İbn Sinâ'nın el-İşârât'ıyla benzerlik gösteren önemli feslefe eseridir. Urmevî'nin bu eseri İbn Sînâ'nın el-İşârât adlı eserinde olduğu gibi felsefe ve mantık bölümüne ayrılmıştır. Ancak el-İşârât'tan farklı olarak Metâli' sadece mantık, tabiiyyat ve metafizik şeklinde eserini tasnif edilmemiştir. İşârât'ta ise mantık, tabbi ilimler ve metafizik bölümleri ayrı başlıklar olarak yer almaktadır. Kendi içinde özgün bir gelenek oluşturan bu eserin özellikle mantık kısmı oldukça rağbet görmüş ve başta Kutbüddîn er-Râzî olmak üzere bir çok müellif tarafından bu kısma şerh ve haşiye kaleme alınmıştır. Eserin, tespit edilebildiği kadarıyla toplam 70'den fazla yazma nüshasına ulaşılmıştır. Doğrudan eser üzerine, 1 muhtasar, 13 şerh, 1 haşiye, 2 tercüme ve 1 nazım olmak üzere toplam 18 telif çalışması yapılmıştır.  Şerhler üzerine ise toplamda 96 haşiye/haşiyetü'l-haşiye kaleme alınmıştır.

İbrahim Halil Ayten

Katip Çelebî, Keşfü’z-zünûn, II, s. 1715; Carullah nr. 1374, vr. 1a (zahriye); Habeşî, III, s. 1731.

Yazma Nüshaları:

Adana İl Halk Ktp. nr. 129; Amasya Beyazıt İlçe Halk Ktp. nr. 558-1; Ankara Milli Ktp. Yazmalar Koleksiyonu nr. 5668-2; Antalya Tekelioğlu İlçe Halk Ktp. nr. 896-3; Oxford Ünv. Bodleian Ktp. nr. Huntington 148, Huntington 468; İstanbul Ünv. Nadirler Eserler Ktp., Arapça Yazmalar nr. 6229; A-Tekelioğlu nr. 896; Süleymaniye YEK., Ayasofya nr. 2569; Beyazıd nr. 4336; Süleymaniye YEK., Carullah nr. 1448; Celal Ökten nr. 352; Çelebî Abdullah nr. 209, nr. 209-3; Çorum Hasan Paşa İl Halk Ktp. nr. 12996-3; Damad İbrahim nr. 842; Denizli nr. 256; DİB., Yazmalar Koleksiyonu nr. 3281; Diyarbakır İl Halk Ktp. nr. 403-7; Süleymaniye YEK., Fatih nr. 3176; Giresun İl Halk Ktp. nr. 3546-6; H. Hüsnü Paşa nr. 1255; Hacı Selim Ağa nr. 772; Bursa İnebey YEK., Hüseyin Çelebî nr. 689-3; Isparta Uluborlu İlçe Halk Ktp. nr. 249-5; Süleymaniye YEK., İsmihan Sultan nr. 292, nr. 480; Kasidecizade nr. 480; Kastamonu İl Halk Ktp. nr. 1335, nr. 2159-1, nr. 2765-8; King's College Library, King's Pote nr. 247; Konya İl Halk Ktp. nr. 5869-5, nr. 795-2; Konya Karatay YEK., Yusuf Ağa nr. 49; Kum-Golpâyegânî nr. 19-154-3824, nr. 1-176-176-2; Kum-Mar'aşî nr. 4103, nr. 11978; Kum-Merkez-i Mutalaât nr. 196-1; Tahran-Dânişgâh nr. 685; Laleli YEK., Laleli  nr. 2694, nr. 2695, nr. 2211-05, nr. 2670-2; Manisa Akhisar Zeynelzade İlçe Halk Ktp. nr. 5906-4; Manisa İl Halk Ktp. nr. 2203-5, nr. 5559, nr. 862-1; Meşhed-Rızavî nr. 13756, nr. 1198, nr. 1199; Mihrişah Sultan nr. 332; Pertevniyal nr. 938; Kayseri Raşid Efendi YEK. nr. 11178 Râşid Efendi Eki nr. 11178-2; Süleymaniye YEK., Giresun Yazmalar nr. 74; Süleymaniye YEK., Şehid Ali Paşa nr. 1726, nr. 1727, nr. 1728, nr. 2817-04; Tahran-Meclis nr. 10273-2, nr. 15789-1, nr. 10090-5, nr. 1065; Tahran-Melik nr. 1756; Tahran-Millî nr. 4913;  Tahran-Ulûm Pezeşki nr. 277-1; Topkapı Sarayı Müzesi Ktp. III Ahmed Kit. nr. 3198, nr. 3360, nr. 3421; Uşak Karaali Camii Koleksiyonu nr. 4; Beyâzıd Devlet Ktp., Veliyüddin Efendi nr. 3265.