İbnü’l-Mevsilî, Muhammed b. Abdülkerim el-Ba’lî ed-Dimeşkî (774/1372-73) Nazm-ı Metâliʿi’l-envâr

M. 1372
- A +

Sirâceddin el-Urmevî’nin (ö. 682/1283) mantık, fizik (tabiiyyât) ve metafizik (ilâhiyyât) olmak üzere üç bölümü konu alan Metâliʿu’l-envâr adlı eseri üzerine yazılmış tek manzum bir eserdir. Kaynaklarda anılmakla birlikte herhangi bir yazma nüshasına erişilememiştir.

Habeşî, Câmiü'ş-Şurûh ve'l-havâşi, III, s. 1736.