Sıdkî el-Esterâbâdî, Muhammed Sultan (952/1545-46) Şerhu Metâliʿi’l-envâr

M. 1545
- A +

Sirâceddin el-Urmevî’nin (ö. 682/1283) mantık, fizik (tabiiyyât) ve metafizik (ilâhiyyât) olmak üzere üç bölümü konu alan Metâliʿu’l-envâr adlı eseri üzerine yazılmış şerhdir.

Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyetü’l-ârifîn, II, s. 240; Habeşî, III, s. 1736; Levâmi’ül-esrâr, (thk. Rahmânî), I, s. 234.