Rükneddîn Hasan b. Muhammed b. Şerefşâh el-Hüseynî el-Esterâbâdî (710/1310) Şerhu Metâliʿi’l-envâr

M. 1300
- A +

Sirâceddin el-Urmevî’nin (ö. 682/1283) mantık, fizik (tabiiyyât) ve metafizik (ilâhiyyât) olmak üzere üç bölümü konu alan Metâliʿu’l-envâr adlı eseri üzerine yazılan ilk şerhlerdendir.

Levâmi’ül-esrâr, I, s. 232.