İbn Mübârekşâh/Mîrek el-Buhârî: Mîrek Şemsüddîn Muhammed b. Mübârekşâh el-Buhârî (734/1333) Şerhu Metâliʿi’l-envâr

M. 1330
- A +

Sirâceddin el-Urmevî’nin (ö. 682/1283) mantık, fizik (tabiiyyât) ve metafizik (ilâhiyyât) olmak üzere üç bölümü konu alan Metâliʿu’l-envâr adlı eserinin mantık bölümü üzerine yazılmış olup Kutbüddîn Râzî şerhine karşı itirazlara çokça yer veren bir şerhdir.

Yazma Nüshaları:

Süleymaniye YEK., Fatih nr. 3372.