İsâmüddîn el-İsferâyînî: Ebû İshâk İsâmüddîn İbrâhîm b. Muhammed b. Arabşâh el-İsferâyînî (945/1538) Hâşiye alâ Külliyâtı Metâliʿi’l-envâr

M. 0000
- A +

Sirâceddin el-Urmevî’nin (ö. 682/1283) mantık, fizik (tabiiyyât) ve metafizik (ilâhiyyât) olmak üzere üç bölümü konu alan Metâliʿu’l-envâr adlı eserinin "Külliyyât" bahsi üzerine kaleme alınmış bir şerhidir/haşiye.

Yazma Nüshaları:

Kayseri Raşid Efendi YEK. nr. 829