Seyfeddîn Ahmed el-Ebherî (800/1398) Şerhu Metâliʿi’l-envâr

M. 1398
- A +

Sirâceddin el-Urmevî’nin (ö. 682/1283) mantık, fizik (tabiiyyât) ve metafizik (ilâhiyyât) olmak üzere üç bölümden oluşan Metâliʿu’l-envâr adlı eserinin mantık bölümü üzerine yazılan şerhidir.


Carullah nr. 1421, vr. 1a (zahriye)

Yazma Nüshaları:

Carullah nr. 1421.