Alâüddîn Alî et-Tûsî (887/1482) Şerhu Metâliʿi’l-envâr

M. 1482
- A +

Sirâceddin el-Urmevî’nin (ö. 682/1283) mantık, fizik (tabiiyyât) ve metafizik (ilâhiyyât) olmak üzere üç bölümü konu alan Metâliʿu’l-envâr adlı eserinin mantık bölümü üzerine Fatih S. Mehmed'in isteğine bianaen yazılmış Farsça şerhidir(Kâtip Çelebî, Keşfü'z-zunûn, II, s. 1716).

Taşköprüzâde, eş-Şekâyık, s. 100; Kâtip Çelebî, Keşfü'z-zunûn, II, s. 1716, 1144, 1479, 1892; Hediyyetü’l-ʿârifîn, I, s.. 737.