Musannifek (875/1471) Şerhu Metâliʿi’l-envâr [bi'l-Fârisiyye]

M. 1471
- A +

Sirâceddin el-Urmevî’nin (ö. 682/1283) mantık, fizik (tabiiyyât) ve metafizik (ilâhiyyât) olmak üzere üç bölümü konu alan Metâliʿu’l-envâr adlı eseri üzerine Fatih S. Mehmed'e ithafen yazılmış Farsça şerhidir.

Carullah nr. 1374, vr. 1a (zahriye); Hamidiye nr. 820, vr. 3b-4a.

Yazma Nüshası:

Hamidiye nr. 820.