Bedrüddîn Muhammed b. Es’ad el-Yemenî et-Tüsterî (737/1337’den sonra), Hallü akdi Metâli‘i’l-envâr

M. 1307
- A +

Sirâceddin el-Urmevî’nin (ö. 682/1283) mantık, fizik (tabiiyyât) ve metafizik (ilâhiyyât) olmak üzere üç bölümden oluşan Metâliʿu’l-envâr adlı eseri üzerine yazılan ilk şerhlerdendir. Bedreddîn et-Tüsterî bir müddet Tebrîz’de bulunmuş ve burada hicrî 707’de (1307) Metâli’ü’l-envâr’a “Hallü akdi Metâliʿu’l-envâr” adında bir şerh kaleme almıştır. Eserin yazma nüshasının günümüze ulaştığı bilinmemekktedir.

Bkz. Kâtip Çelebî, Keşfü'z-zunûn, II, s. 1716; el-Bâbânî, Hediyyetü’l-ârifîn, II, s. 148; Levâmi’ül-esrâr, (thk. Rahmânî), I, s. 232.