Nasîrüddîn Tûsî (672/1273), Şerhu'l-İşârât

M. 1246
- A +

Fahreddin Razi'nin eleştirel şerhine bir tür karşı cevap olarak telif edilen bu şerh, İbn Sina felsefesinin on üçüncü yüzyıldaki müdafaası ve Razi'nin eleştirileri karşısında yeniden yorumu olarak görülebilir.

Baskı ve Çevirileri:

Baskılar:

İstanbul: Dârü’t-tıbâati’l-âmire, 1290;

el-İşârât ve't-Tenbîhât, Şerh Nasırüddin et-Tusi, Fahreddin er-Razi, Kudbuddin er-Razi; thk. Visam el-Hatavî, Kum: İntişarat-ı Matbuat-ı Dini, 1392;

Şerhü’l-işarat, Ebû Ca‘fer Nasîrüddîn Muhammed b. Muhammed b. Hasen Tûsî, Ebû Abdullah Fahreddin Muhammed b. Ömer Fahreddin er-Râzî, [y.y.], Kahire: el-Matbaatü'l-Hayriyye, 1325;

thk. Süleyman Dünya, I-IV, Beyrut, 1413; [y.y.], İran, 1305.