Veliyyüddîn Cârullah er-Rûmî (1151/1738), Cem'u'l-havâşi

M. 1696
- A +
İbn Sînâ'nın (ö. 429/1037) el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eseri üzerine Nasîrüddîn et-Tûsî (ö. 672/1274) tarafından yazılan Halli müşkilâti'l-İşârât/Şerhu'l-İşârât adlı eserin haşiyesidir.
Yazma Nüshaları:

Süleymaniye YEK., Carullah nr. 1347M (Müellif Hattı).