Alikali b. Karaçağâyi Kummî, Ta'lîkât ber Şerhi İşârât (11/17. Yy.)

M. 1681
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eseri üzerine Nasîrüddîn et-Tûsî (ö. 672/1274) tarafından yazılan Halli müşkilâti'l-İşârât/Şerhu'l-İşârât adlı eserin haşiyesidir. Bu haşiyeyi Farsça kaleme alan Kummî, Tûsî şerhinin bir başka muhaşşîsi olan Agâ Hüseyin Hânsârî'nin de talebesidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî (Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), VIII, s. 450.

Yazma Nüshaları:

Tahran-Melik nr. 6353-1.