Muhammed Hâdî b. Muînüddîn eş-Şîrâzî (ö. 11/17. Yy.), Mir'âtü'l-hakâik

M. 1699
- A +

İbn Sînâ'nın (ö. 429/1037) el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eseri üzerine Nasîrüddîn et-Tûsî (ö. 672/1274) tarafından yazılan Halli müşkilâti'l-İşârât/Şerhu'l-İşârât adlı eserin haşiyesidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XXVIII, s. 922.

Yazma Nüshaları:

Tahran-Meclis nr. 1488 (Müellif hattı).