Bedreddîn et-Tüsterî (707/1306), Hâşiye ala Şerhi'l-İşârât

M. 1306
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eseri üzerine Nasîrüddîn et-Tûsî (ö. 672/1274) tarafından yazılan Halli müşkilâti'l-İşârât/Şerhu'l-İşârât adlı eserin haşiyesidir. Eser Tûsî'nin şerhinin pasajlarından seçme cümlere düşülmüş kısa açıklamalar şeklinde kaleme alınmıştır. 

Ancak Tüsterî kimi yerde meselelere dair gerekli uzun açıklamalardan da kaçınmamış, özellikle diğer şarihlerin görüşleri karşısında detaylı cevaplara yer vermiştir. Kimi yerde de problemin halli hususundaki daha uzun açıklamalar için "büyük kitabı"na (el-Muhâkemât) yönlendirme yapmıştır. Bunun yanında Tüsterî, eseri her ne kadar Tûsî'nin şerhi üzerine kaleme almış olsa da el-İmâm Fahreddîn er-Râzî'nin (ö. 606/1209) görüşlerine de değinerek onu, tartışma zeminine taşımıştır.

İbrahim Halil Ayten

Zeynep Tsilikgir, Bedreddin Et-Tüsterî’nin El-Muhâkemât Beyne Şerhayi’l-İşârât Adlı Eserinin Tahkik Ve İncelemesi (yüksek lisans tezi), Marmara SBE, İstanbul, 2017.

Yazma Nüshaları:

http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000412800000000

Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz Ms. or. quart. 58.