Emirzâde (ö. ?), Şerhu Halli müşkilâti'l-İşârât

M. 0000
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eseri üzerine Nasîrüddîn et-Tûsî (ö. 672/1274) tarafından yazılan Halli müşkilâti'l-İşârât/Şerhu'l-İşârât adlı eserin haşiyesidir.

Yazma Nüshaları:

Nevşehir Damad İbrahim Paşa Ktp., nr. 195.