Nasîrüddîn el-Hillî el-Kâşî (755/1354), Hâşiye ala Şerhi'l-İşârât li't-Tûsî

M. 1354
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eseri üzerine Nasîrüddin et-Tûsî'nin (ö. 672/1274) kaleme aldığı Halli Müşkilâti'l-İşârât adlı şerhin tüm bölümleri (mantık, fizik, metafizik) üzerine yazılmış haşiyesidir. Hillî bu şerhinde sadece Tûsî'ye yer vermemiş, ayırca Sirâceddîn el-Urmevî'nin de şerhinden alıntılar yaparak onun görüşlerine değinmiş ve eleştiriler getirmiştir. Bunun yanında diğer bir İşârât şarihi olan Müeyyed en-Nahcivânî de Hillî'nin dikkatini çekmiş ve ona Urmevî kadar olmasa da bazı konularda atıflar yapmıştır. Haşiye genel anlamda Tûsî şerhi üzerine yazılmış olmakla birlikte, Hillî'nin atıfları dikkate alındığında güçlü bir Urmevî karşıtlığı görülmektedir. Öyle ki Hillî neredeyse tüm bölümlerde ve pasajlarda Urmevî'nin görüşlerini zikretmiştir. Eser ayrıca daha sonraları Osmanlı da özel ilgi görmüş ve Fatih Sultan Mehmed’in mütalaası için istinsah edilmiştir.

İbrahim Halil Ayten

Muhammed Yetim, “Tecrîdü’l-akâid Literatürünün Az Bilinen Muhaşşilerinden Nasîrüddin el-Hillî el-Kâşî’nin Hayatı, İlmî Silsilesi ve Eserleri", Nazariyat, 5/1 (Nisan 2019): 191-204.

Atıf Bilgisi

Nasîrüddîn el-Hillî el-Kâşî (755/1354), Hâşiye ala Şerhi'l-İşârât li't-Tûsî. İslam Düşünce Atlası, https://islamdusunceatlasi.org/booksmap/hasiye-ala-serhil-isarat-lit-tusi/1727

Yazma Nüshaları:

Süleymaniye YEK., Carullah nr. 1312-2; Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, III. Ahmed Kitaplığı nr. 3220.