Mîrzâcân Habîbullâh eş-Şîrâzî (994/1586), Hâşiye ale'l-Şerhi'l-İşârât

M. 1586
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eseri üzerine Nasîrüddîn et-Tûsî (ö. 672/1274) tarafından yazılan Halli müşkilâti'l-İşârât/Şerhu'l-İşârât adlı eserin haşiyesidir.

Baskılar ve Çeviriler:

Baskıları:

İstanbul : Matbaa-i Amire, [t.y.] 1-447 s. (Bkz. Süleymaniye Yek., Celal Ökten nr. 330.)


Yazma Nüshları:

Nuruosmaniye nr. 2666, nr. 5073; Ragıp Paşa nr. 829; Feyzullah Efendi nr. 1185; Damad İbrahim nr. 813;