Abdürrezzâk b. Ali b. el-Hüseyin el-Lâhicî (1072/1661), Hâşiye alâ şerhi’l-İşârât li’t-Tûsî

M. 1661
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eseri üzerine Nasîrüddîn et-Tûsî (ö. 672/1274) tarafından yazılan Halli müşkilâti'l-İşârât/Şerhu'l-İşârât adlı eserin haşiyesidir.

Agil Şirinov, "İşârât Geleneği Bağlamında Fahreddin er-Râzî", (İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin Er-Râzî, ed. Ömer Türker, Osman Demir, İstanbul: İsam Yayınları, 2013) s. 203-242;

Tahrânî, ez-Zerîa, VI, 111.

Yazma Nüshaları:

Tahran-Meclis nr. 1723, nr. 3856; Meşhed-Rızavi nr. 21086, nr. 459.