İbn Sînâ (428/1037), Kasîdetü'l-ayniyye

M. 1037
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) sembolik bir dille insan nefsini, nefsin bedenle ittisalini ve bedenden ayrılışını kısacası nefis-beden ilişkisini anlattığı 30 beyitten oluşan manzum eseridir. Çeşitli farklı adlarla bilinen eser “el-Kasîdetü’r-Ruhiyye”, “el-Kasîdetü’n-Nefsiyye”, “el-Kasîdetü’r-rûhâniyye”, “el-Kasîdetü’l-ğarrâ”, “el-Kasîdetü’l-Verkâiyye olarak da anılır. Kasidedeki her beyit “ع” harfi ile bittiğinden dolayı eser el-Kasîdetü’l-Ayniyye” olarak isimlendirilmektedir.

                                                                                                                                                                                                                                                      İbrahim Halil Ayten

Zeria, XVII, s. 121.

Fatih AYDIN, "İbn Sina'nın "El-Kasidetü'l Ayniyye" İsimli Eseri", Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Dergisi, 2015, Cilt 1, Sayı 1, s. 141-149.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XV., s. 272-273.

Yazma Nüshaları:

Carullah nr. 2061; Fatih nr. 3203, nr. 4093; Halet Efendi nr. 248; Hamidiye nr. 1448; Fazıl Ahmed Paşa nr. 1623; Esad Efendi nr. 3420, nr. 3766; Hacı Mahmud Efendi nr. 6415; Nuruosmaniye nr. 4890; Amasya İl Halk Ktp., 1590; Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi nr. 730-37; Manisa İl Halk Ktp., nr. 1020-06, nr. 8433-02; Ankara-Milli Ktp., Yazmalar Koleksiyonu nr. 9075-3.


İran kütüphanelerinde bulunan yazma nüshaları için bkz.:

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XV., s. 272-273.