Abdülvâcid b. Muhammed el-Leysî el-Kütahî (838/1435), Şerhu'l-Kasîdeti'l-ayniyye

M. 0000
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) sembolik bir dille insan nefsini, nefsin bedenle ittisalini ve bedenden ayrılışını kısacası nefis-beden ilişkisini anlattığı 30 beyitten oluşan el-Kasîdeti'l-ayniyye adlı manzum eserinin şerhidir. (Detaylı bilgi çin bkz. el-Kütahyevî)

M. Faruk Çifçi, “Seyyid Şerîf Cürcânî’nin er-Risâletü’l-kudsiyye fî Şerḥi’l-kaṣîdeti’l-mensûbe ilâ Ebi Alî b. Sînâ Adlı Eseri”, Hikmet Yurdu Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, VIII/15, (2015/1), [171-199], s. 176-179.

Yazma Nüshaları:

Süleymaniye YEK., Halet Efendi nr. 799-15; Yozgat nr. 613; Kayseri Raşid Efendi YEK., nr. 529.