Seyyid Şerîf Cürcânî, Ebü'l-Hasan es-Seyyid eş-Şerîf Ali b. Muhammed (816/1414)

M. 1414
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) sembolik bir dille insan nefsini, nefsin bedenle ittisalini ve bedenden ayrılışını kısacası nefis-beden ilişkisini anlattığı 30 beyitten oluşan el-Kasîdeti'l-ayniyye adlı manzum eserinin şerhidir.(Detaylı bilgi için bkz. Seyyid Şerîf el-Cürcânî)

M. Faruk Çifçi, “Seyyid Şerîf Cürcânî'nin er-Risâletü'l-Ḳudsiyye Fî Şerḥi’l-Ḳaṣîdeti'l-Mensûbe ilâ Ebî ʽAlî b. Sînâ Adlı Eseri”, Hikmet Yurdu (Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi), Yıl: 8, C: 8, Sayı: 15, Ocak – Haziran, 2015/1, ss. 171 - 199.) s. 176-179.

Baskı ve çeviriler:

M. Faruk Çifçi, “Seyyid Şerîf Cürcânî'nin er-Risâletü'l-Ḳudsiyye Fî Şerḥi’l-Ḳaṣîdeti'l-Mensûbe ilâ Ebî ʽAlî b. Sînâ Adlı Eseri”, Hikmet Yurdu (Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi), Yıl: 8, C: 8, Sayı: 15, Ocak – Haziran, 2015/1, ss. 171 - 199.) s. 176-179.   

Yazma Nüshaları:

 Süleymaniye YEK., Pertev Paşa nr. 621-5