ez-Zunûzî, Muhammed Hasan b. Abdürresûl (1218/1804)

M. 1804
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) sembolik bir dille insan nefsini, nefsin bedenle ittisalini ve bedenden ayrılışını kısacası nefis-beden ilişkisini anlattığı 30 beyitten oluşan el-Kasîdeti'l-ayniyye adlı manzum eserinin şerhidir.


Yazma Nüshaları:

Kum-Mar'aşî  nr.1494.