Afîfüddîn Tilimsânî (690/1291), Keşfü'l-beyân fî ilm Marifetü'l-insân

M. 0000
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) sembolik bir dille insan nefsini, nefsin bedenle ittisalini ve bedenden ayrılışını kısacası nefis-beden ilişkisini anlattığı 30 beyitten oluşan el-Kasîdeti'l-ayniyye adlı manzum eserinin şerhidir.