Hâdî b. Mehdî es-Sebzevârî (1289/1872), Şerhu'l-Kasîdeti'l-ayniyye

M. 1871
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) sembolik bir dille insan nefsini, nefsin bedenle ittisalini ve bedenden ayrılışını kısacası nefis-beden ilişkisini anlattığı 30 beyitten oluşan el-Kasîdeti'l-ayniyye adlı manzum eserinin şerhidir.


Yazma Nüshaları:

Tahran-Melik nr. 2549-2.