Musannifek, Şeyh Ali b eş-Şahrudî (875/1471)

M. 1433
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) sembolik bir dille insan nefsini, nefsin bedenle ittisalini ve bedenden ayrılışını kısacası nefis-beden ilişkisini anlattığı 30 beyitten oluşan el-Kasîdeti'l-ayniyye adlı manzum eserinin şerhidir. Musannifek'in çok erken yaşlarda kaleme aldığı bu eser hicri 837'de Bistam'da tamamlanmıştır.

M. Faruk Çifçi, “Seyyid Şerîf Cürcânî’nin er-Risâletü’l-kudsiyye fî Şerḥi’l-kaṣîdeti’l-mensûbe ilâ Ebi Alî b. Sînâ Adlı Eseri”, Hikmet Yurdu Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, VIII/15, (2015/1), [171-199], s. 178-179.

Yazma Nüshaları:

Ragıp Paşa Yazma Eser Kütüphanesi nr. 1460-24; Millet YEK., Ali Emiri Arabi nr. 4358; Atıf Efendi nr. 2803; Kılıç Ali Paşa nr. 1027; Kasidecizade nr. 697; Halet Efendi nr. 780; Esad Efendi nr. 1234; Süleymaniye YEK., Giresun Yazmalar nr. 3581.

İbrahim Halil Ayten