el-Münâvî, Zeynüddin Muhammed Abdürraûf (ö. ?)

M. 0000
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) sembolik bir dille insan nefsini, nefsin bedenle ittisalini ve bedenden ayrılışını kısacası nefis-beden ilişkisini anlattığı 30 beyitten oluşan el-Kasîdeti'l-ayniyye adlı manzum eserinin şerhidir. (Detaylı bilgi için bkz. Zeynüddin el-Münâvî)


M. Faruk Çifçi, “Seyyid Şerîf Cürcânî’nin er-Risâletü’l-kudsiyye fî Şerḥi’l-kaṣîdeti’l-mensûbe ilâ Ebi Alî b. Sînâ Adlı Eseri”, Hikmet Yurdu Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, VIII/15, (2015/1), [171-199], s. 178-179.


Baskıları:

Kahire: Matbaatü’l-Mevsuat, 1950.

Yazma Nüshalar:

Süleymaniye YEK., Reşid Efendi nr. 811.