Sadık Tezin

Hakkında

Sadık Tezin, 1987’de Fatsa/Ordu’da doğdu. 2006 yılında Bakırköy İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Tarih (2010), Anadolu Üniversitesi (AÖF) Uluslararası İlişkiler (2015), İstanbul Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı bölümlerini (2020) tamamlandı. 2010 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. Selçuklu Türkiye'sinde Devlet Adamları ile Dinî-İlmî Zümreler Arasındaki İlişkiler başlıklı yüksek tez konusunu 2014 yılında savunarak bitirdi. Aynı yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. Osmanlı Devleti’nde Çok Yönlü Bir Ulema Ailesi: Hocazâdeler başlıklı doktora tezini çalışmaktadır. Ayrıca aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak görevini deruhte etmektedir. Osmanlı ictimaî, dinî ve ilmî hayatı üzerine kafa yormaktadır. Arapça, Farsça ve İngilizce bilmektedir.

Katkıda bulunduğu maddeler

Gelibolulu Âlî Mustafa Efendi
1541 yılında Gelibolu’da dünyaya geldi. Asıl adı Mustafa’dır. Babasının adı Ahmed’dir. Kaynaklarda dedesinin adı Abdullah veya Abdülmevlâ geçmektedir. Lakap olarak önce Çeşmî mahlasını kullanan Mustafa Efendi 17 yaşında bunu değiştirerek yüce, ulu anlamına gelen “Âlî” mahlasını kullanmaya başlamıştır...
Kuşadası
Batı Anadolu bölgesinde Aydın ili sınırları içerisinde ve Ege Denizi kıyısında, Aydın il merkezine 71 km uzaklıkta yer almaktadır. Bulunduğu konum itibari ile İlkçağlardan beri yerleşim alanı olmuştur. Kuşadası isminin bölgede bulunan Küçükada üzerinde Bizans zamanında yapılan ve askeri üs olarak kullanılan kaleden gelmektedir...
Gelibolu
Çanakkale Boğazı’nın kuzey giriş kısmında ve Saros Körfezi’nin güneyinde yer alan bir yarımadadır. Yarım adanın uzunluğu yaklaşık 76 km’dir. Şehrin ve yarımadanın adı olan Gelibolu (Kallipolis veya Gallipolis) gemi şehri, güzel şehir veya Galyalılar’ın şehri anlamına gelmektedir. Türkler buraya Gelibolu demişlerdir...
Harput
Geçmişte büyük bir öneme sahip olan Harput, bugün Elazığ ilinin sınırları içerisinde küçük bir beldedir. Elazığ’ın yaklaşık 9 km. kuzeyinde bulunan Harput, stratejik öneme sahip olan sarp kayalıklar üzerine kurulmuştur. Şehirdeki yerleşim Harput Kalesinin eteklerindedir...
Isparta
Bugün Türkiye’nin Akdeniz bölgesi Göller yöresinde yer almaktadır. Antalya’nın kuzeyinde olup İç Anadolu ile Akdeniz arasında önemli bir geçiş güzergâhı vazifesi görmektedir. Isparta isminin menşei hakkında muhtelif görüşler ileri sürülmüştür. Isparta’nın antik kaynaklarda Baris adlı şehrin yerine kaim olduğu kabul edilmektedir.
İstanbul
İstanbul, dünya tarihinin en önemli şehrinden biri olup Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu gibi iki büyük devlete başkentlik yapmış bir şehirdir. Şehrin iki kıtayı ayırması, Balkan ve Anadolu coğrafyasından geçen yolların burada düğümlenmesi, Akdeniz ve Karadeniz kültür dünyasını birleştiren deniz yolu olması tarih boyunca gelişmesini etkileyip şehre özel kişilik kazandıran önemli unsurlardandır...
Karaman
Bugün coğrafi olarak kuzeyinde Konya havzası ile güneydoğusunda Mersin ve güneyinde Antalya gibi sahil şehirleri ile çevrili olan Karaman, Selçuklu, Karamanoğulları Beyliği ve Osmanlı döneminde daha geniş alanı kapsamakta idi. Şehrin coğrafyası tarihi süreç içerisinde değişime uğramıştır...
Manisa
Manisa, bugün Türkiye’nin Ege bölgesinde bulunan tarihî bir şehirdir. Şehrin adı ile ilgili farklı fikirler öne sürülmüştür. Genel olarak şehrin ismini bu bölgede yaşayan Magnetler’den aldığı ve onlara izafeten Magnesia dendiği kabul edilmektedir. Türk hâkimiyetinde bu isim Mağnisiye, Mağnisa ve en son Manisa’ya dönüşmüştür...
Tekirdağ
Tekirdağ bulunduğu konum itibari ile Anadolu’nun Balkan ve Avrupa’ya açılan kapısı, Akdeniz ile Karadeniz’in birleşme noktası, göçlerin ve ticaret yollarının geçiş güzergâhı, kültürlerin harmanlandığı yerdir. Ayrıca İstanbul’a yakın olması da şehre ayrı bir önem katmıştır...
Tokat
Orta Karadeniz bölgesinde bir şehrimizdir. Sahile sınırı olmamakla beraber sahil kesimi ile İç Anadolu Bölgesi arasında önemli bir geçittir. Şehrin ortasından Yeşilırmak’ın geçmesi bölgeyi verimli kılmıştır. Şehrin adının menşei hakkında ise muhtelif görüşler öne sürülmüştür. Bunlardan biri, şehrin Togayit Türkleri tarafından kurulduğu ve adının “Togay” kelimesinden geldiği yönündedir...
Trabzon
Doğu Karadeniz’in önemli bir liman şehri olan Trabzon, Değirmendere vadisinin Karadeniz’e ulaştığı yerin batısında Boztepe’nin eteklerinde kurulmuştur. Trabzon kelimesi ilk olarak, MÖ IV. yüzyılda Ksenofon tarafından kaleme alınmış Anabasis adlı tarih eserinde geçmektedir. Ksenofon’un verdiği bilgiye göre şehir Sinop’a bağlı olan Trapezus/Trapeza şehrini Sinoplular kurmuştur...