Büşra Nur Gündoğdu

Hakkında

Büşra Nur (Sağıroğlu) Gündoğdu, lisans eğitimini 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde tamamladı. İlk yüksek lisansını 2019 yılında aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Kentsel Koruma ve Planlama programında “Turizmin Tarihi Çevreler Üzerindeki Etkilerinin ve Turistik Alan Yaşam Döngüsü Bağlamında Safranbolu Örneğinin Değerlendirilmesi” adlı teziyle, ikinci yüksek lisansını ise 2020 yılında İngiltere’deki University of York'ta "The capacity of World Heritage Sites to manage tourism through Heritage

Management Plans, An Assessment of Edinburgh and Bath World Heritage Sites" adlı teziyle tamamlamıştır. Şu anda doktora eğitimine Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir Planlama programında sürdürmekte olan Gündoğdu, tarihi çevre, kültürel miras, kentsel koruma ve planlama, turizm ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Askerimükrem
Şehrin isminin anlamı, kuruluş amacının garnizon olmasından ötürü “asker ağırlayan” yer demektir. Şehir, günümüz İran’ının Hûzistan bölgesinde kurulmuş olup zaman içerisinde gelişerek şehir biçimini almıştır...
Aydın
Şehrin ilkçağlardaki adı Tralles’tir. Daha sonra Türkler tarafından Güzelhisar adı verilmiş, Osmanlılar döneminde ise aynı adı taşıyan başka bir beldeyle karıştırılmaması için Güzelhisar-ı Aydın adını almıştır. 19. Yüzyılın sonlarına doğru ise şehir için sadece Aydın ismi kullanılmıştır...
Bayburt
Bugünkü yerleşimin kuzey bölgesinde Erzurum ve Trabzon arası bir mevkide kurulduğu bilinen şehir, tarih boyunca pek çok farklı biçimde anılmıştır. Payberd, Payper, Baberd, Paipurth, Baiburt, Babirt ve Papirt bu isimlerden bazılarıdır. Son dönem Osmanlı kaynaklarında ise şehrin adı Bayburd olarak geçmektedir. Şehrin ismindeki son hece olan “burt” kelimesinin kale anlamına geldiği bilinmektedir...
Balıkesir
Şehir, tarih boyunca pek çok farklı isimlerle anılmıştır. Şehrin ilk sakimleri olduğu tahmin edilen Misiler döneminde bölgeye Misi denmiştir. Sonraki dönemlerde, Lidyalılar, Grekler, Persliler ve Büyük İskender’in Makedonya Krallığının egemenliği altında kalan şehrin ismi Hitit İmparatorluğu döneminde değişerek Assua olmuştur...
Delhi
Kurulduğu döneme göre sınırları oldukça farklı olan günümüzdeki Delhi, çeşitli dönemlerde kurulan Lâlkot (1192), Sîrî (1303), Tuğlukâbâd (1320), Cihanpenâh (1340), Fîrûzâbâd (1354), Pûrânâ Kıl\'a (1542) ve Şahcihanâbâd (1638) şehirlerinin büyüyüp gelişmesi sonucu birleşmelerinden oluşmuştur.
İznik
İznik tarih boyunca pek çok isimle anılmıştır. Bunlardan en önemlileri; Antigoneia ve Nikaia’dır. Günümüzde kullanılan İznik ismi, Arap kaynaklarına göre Nikaia’nın Türkçeleştirilmiş halidir. İznik, İzmit şehri kurulana kadar Bitinya (Bithynia) krallığının başşehri olmuş ve daha sonraki yıllarda III. Nikomedes\'in vasiyeti üzerine Roma himayesine girmiştir...
Rodos
Ege denizinde Yunanistan\'a bağlı bir ada olan Rodos, tarih boyunca Ρόδος, Rodi ve Rodos isimleriyle bilinmektedir. Adayla aynı ismi taşıyan şehir, adanın kuzey bölgesinde önemli bir noktada yer almaktadır. Milattan önce 10. yüzyılın sonlarına doğru Yunan kavmi olan Dorlar, 3 şehir (Lindos, Trianta ve Kamiros) kurarak Rodos adasına yerleşmişlerdir...
Fas
Şehrin ismi olan Fez kelimesi, Arapça kazma anlamına gelmekte olup kurulduğu dönemde şehirde görülen altın ve gümüşten yapılan kazmalar sebebiyle bu adı almıştır.