Yunus Çolak

Hakkında

Lisansını İstanbul Bilgi Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Enformatiği ve Anadolu Ünüversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Alanında tamamladı. Yüksek Lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Kentsel Dönüşüm ve Planlama bilim dalında hazırladığı, Planlamada Adil Kent Yaklaşımı Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Uygulamaları başlıklı tezi ile bitirdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehircilik Doktora programında doktorasını tamamlamıştır. Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde doktor araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Sivas
Sivas şehri, Anadolu’nun en uzun nehri olan Kızılırmak’ın doğduğu bölgede kurulmuş tarihi kimliği ilk çağlara uzanan bir şehirdir. Hıristiyanlık öncesi Romalılar döneminde “Augustus şehri” anlamında Sebastia adı verilerek imar edilen şehrin Hititlere uzanan bir tarihi vardır. Şehir, Karadeniz’i güneye; İran’dan gelen ticaret aksını da batıya bağlayan bir kavşakta bulunur...
Manastır
Manastır’ın adı şehirde bulunan manastır kalıntılarından gelmektedir. Şehir Baba Dağı (Pelister) eteklerinde Ege ve Adriyatik denizlerini birbirine bağlayan Roma yolu üzerindedir. Şehrin bulunduğu bölgede daha önce Makedon Kralı Filip’in inşa ettiği Heraklea kasabası yer almaktaydı. Roma ve Bizans dönemlerinde Drahor çayının kenarındaki kasaba nehrin her iki yakasında gelişme gösterdi...
Edirne
Anadolu’dan Avrupa’ya geçişte tarihi öneme sahip bir konumda olan Edirne şehrinin ismi, II. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus’un kenti yeniden inşa etmesi ile kente verilen Hadrianapolis isminden gelmektedir. Trakya’nın merkezinde konumlanan şehir, Tunca ve Ergene nehirlerinin Meriç nehrine kavuşarak bir kavis oluşturdukları yükseklik üzerine konumlanmıştır...
Aksaray
Orta Anadolu’da Tuz Gölünün güneyinde Melendiz dağının indiği düzlükte kurulmuş olan Aksaray’ın ismi, Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in burada yaptırdığı saraydan gelmektedir. Şehrin Hititlerin Kursaura kenti ile aynı yerde olduğu kabul edilmektedir. Kapadokya krallarının yeniden kurarak Archelias adını verdikleri şehir, Selçuklular tarafından 12. yüzyılda fethedilmiştir...
Ankara
Ankyra, Ankras, Angora, Engürü, Engüriye gibi şekillerde kullanılan ismin kimler tarafından konulduğu ve ne anlam taşıdığı kesin olarak bilinmemektedir. Grek ve Bizanslı tarihçiler, bu ismin, Mısırlılara karşı kazanılan bir zaferde ele geçirilmiş bir gemi çapası’ndan hareketle verildiğini belirtirler. İç Anadolu’nun kuzeybatısında Ankara Çayının geçtiği ovanın doğusunda yer alır...
Amasya
Şehrin bilinen en eski adı Amesia’dır. Batı doğu istikametinde akan Yeşilırmak’ın geçtiği dar bir vadide konumlanana Amasya’nın tarihi Anadolu’nun eski devletlerinden Hititlere uzanmaktadır. Şehir, çeşitli tarihçiler tarafından “Anadolu Şehirlerinin İncisi, Bağadu’r-Rûm, Medinetü’l-Hükema, Medreseler Şehri” gibi çeşitli vasıflarla anılmıştır...