Kutlu Okan

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Yanyalı Esad Efendi
Türkçe, Arapça ve Farsça dışında Grekçe ve Latince de bilen Yanyalı, bu hususiyetleri ile klasik Osmanlı uleması arasında temayüz etmiş ve kendisine ‘muallim-i sâlis’ unvanı verilmiştir...
Giritli Sırrı Paşa
Giritli, kelamdan tefsire, mezhepler tarihinden şiire kadar pek çok alanda eser vermiş münbit bir düşünürdür. Klasik Eş'arî doktrinine bağlı kalmaya özen gösteren Giritli, Mutezile mezhebinin görüşlerini özel olarak dikkate almış ve reddetmiştir...
Hasdai Crescas
Kendi zamanında baskın felsefî ekol olan İbn Meymûn ve Aristoculuğa karşı eleştirileri ile tanınmaktadır. Aristo, Eflâtun ve yeni gelişen skolastik bilimi verilerini kullanarak kendine özgün bir Aristo eleştirisi geliştirmiştir...
Abdünnâfî Efendi
Ramazanoğulları hanedanına bağlı olduğu için Ramazanzâde, iffeti ile temayüz eden bir kişiliğe sahip olduğu için İffet Efendi künyeleri ile anılmakta olan Abdünnâfî Efendi Bursa’da müderrislik yapmış, İstanbul, Musul ve Saray Bosna şehirlerinin valisi olmuştur...
Ali Sedad
Abdullah Cevdet Paşa’nın oğlu olan Ali Sedad, babasının eğitime verdiği önem nedeniyle özel bir eğitim görmüş, klasik ilmilere olduğu kadar modern pozitif bilimlere de vukufiyet kazanmıştır...
İbn Azrâ
Müslümanların riyasetinde İspanya’da doğan İbn Azrâ geçimini şiir yazarak sağlamıştır. İspanya’daki siyasal karmaşadan dolayı kaçarak Avrupa’yı gezmeye başlamış ve 30 yıl boyunca Roma’dan Londra’ya pek çok şehre seyahat etmiştir...
İbn Cebirol
Yahudi edebiyat ve felsefe tarihinde geniş bir yere sahip olan İbn Cebirol, genç yaşından itibaren şiir ve felsefe ile uğraşmıştır. Fiziksel olarak çirkinliği sebebiyle sosyal hayatta rol almaktan çekindiği bilinmektedir.
Yehudah el-Levî
Yahudi edebiyatının en büyük şairlerinden kabul edilen Levî, Ortaçağ İspanya’sının dini, kültürel ve sosyal bir karmaşa içinde olduğu bir dönemde doğmuş ve Yahudi inancını eleştirilere karşı koruma görevini çok erken yaşından itibaren deruhte etmiştir...
Sebzevârî
1797 yılında İran’ın Sebzevar şehrinde tüccar bir aileye doğan Sebzevârî 10 yaşına kadar kendi şehrinde yaşamış ve ilköğrenimini bu şehirde almıştır. Kaçar hanedanlığında yaşayan Sebzevârî babasının arkadaşı vesilesi ile Meşhed’e giderek fıkıh ve matematik gibi ilimlerde ihtisas yapmıştır...
Manastırlı İsmail Hakkı
Kendini Maturidi kelâmcısı olarak vasıflandıran Manastırlı’nın eserlerinde döneminin maddeci ve Tanrı’nın varlığını reddeden felsefi akımlara karşı İslâm kelamını savunan bir tavrı mevcuttur. Alemin ezeliliği karşısında hüdusu, determinizm karşısında vesileciliği savunmuştur...
İbn Davud
12. yüzyıl Müslüman İspanya’sında doğan İbn Davud, Fârâbî ve İbn Sînâ’daki haliyle Meşşâî felsefenin Yahudi akidesi ile uzlaştırılması ve Yahudi dininin bir parçası haline getirilmesini amaçlayan eserler telif etmesiyle tanınmaktadır...
İbn Meymûn
Yazıldığı zamanda okuması ve öğretilmesi yasaklanan meşhur eseri Delaletü’l-Hâîrîn’i İbn Aknîn adlı öğrencisi için telif eden İbn Meymûn, bu eseri hem Yahudiliği hem felsefeyi çok iyi bilen fakat bu ikisi arasında tercih yapamayan insanlara rehberlik etmesi niyetiyle kaleme aldığını belirtmektedir...
Feyyûmî
Hayatı boyunca sosyal olarak aktif olmuş, pek çok kurumsal yöneticilik yapmıştır. Kitab-ı Mukaddes yorumları ile Yahudi inancını savunmuş ve rasyonel olarak temellendirme girişiminde bulunmuştur. Böylece Kitab-ı Mukaddes ile felsefeyi uzlaştıran ilk Ortaçağ düşünürü olma özelliğine sahiptir...
İshak el-İsrâîlî
İshak el-İsrâîlî, İslam felsefesi içerisinde Yeni Eflatunculuğun ilk Yahudi temsilcilerindedir. Temelde Kindî ve Aristoteles’in Yeni Eflatuncu yorumundan etkilenerek eklektik bir felsefe ortaya koymuştur. Eserlerini bu iki kaynaktan alıntılar ve açıklamalar şeklinde düzenlemiştir...