Elif Baga

Hakkında

Elif Baga, lisans eğitimini 2003 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. 2002 yılı yaz döneminde Şam Ebu’n-Nûr Üniversitesinde Arapça dil eğitimi aldı. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Bilim Dalı'nda hazırladığı Nizâmuddîn Nîsâbûrî ve eş-Şemsiyye fi’l-Hisâb Adlı Matematik Risâlesinin Tahkik Tercüme ve Tarihi Bir Değerlendirmesi başlıklı teziyle 2007 senesinde yüksek lisansını savundu. 2010-2011 eğitim yılında Halep Üniversitesi, Bilim Tarihi Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2012 senesinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Bilim Dalı'nda Osmanlı Klasik Dönemde Cebir başlıklı teziyle doktor oldu. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta, “İslam Medeniyeti Matematik Tarihi”, “Osmanlı Medeniyetinde Üretilen Matematik ve Uygulama Alanları” ve “İslam Felsefesi İçerisinde Matematik Felsefesine Dair Tartışmalar” gibi konular üzerinde çalışmaktadır.  

 

Katkıda bulunduğu maddeler

El-Harakî
Eğitim hayatının ilk yıllarını aile çevresinde özellikle amcasının yanında geçiren Harakî öncelikle Şâfi fıkhı ve hadis alanlarında uzmanlaşır. Daha sonraları Merv’e yerleşen müellif tabii, riyâzî ve felsefi ilimler ile ilgilenmiştir...
El-Kirmâni
Ali Kuşçu’nun öğrencilerinden Kirmânî, genel olarak İslam özelde ise Osmanlı düşünce tarihinde önemli bir yere sahiptir...
Garsuddin İbn Nakîb
X/XVI. asırda Haleb, Dımeşk ve Kahire üçgenindeki ilim merkezlerinde kendini yetiştiren Garsuddin İbn Nakîb, Haleb’de doğması hasebiyle ilk olarak Arap dili ve Kur’an ilimlerini orada tahsil etmiştir. Ardından Dımeşk’e giderek burada İbn Mekkî’den tıp okumuştur...
İbn el-Hanbelî
Halep’te doğup büyüyen ve orada eserlerini meydana getiren İbn el-Hanbelî’nin hayatı hakkında bilgiler oldukça sınırlıdır. Onunla ilgili en çok vurgulanan şey ilmiyle şöhret bulmuş bir ailede dünyaya gelmesidir...
Molla Ahaveyn
Ahaveyn lakabıyla meşhur olan Muhyiddîn Mehmed, Anadolu alimlerinden ders görerek birçok ilim dalını tahsil etmiş ve bulunduğu yerdeki bir medresede müderrislik görevine başlamıştır. İlerleyen yıllarda Sahn medreselerinden birine müderris olarak tayin edilmiştir.
Nizâmeddîn Nîsâbûrî
Nîsâbûrî, hem İslâmî ilimlerde hem de bilim dallarında çalışan ve eser telif eden istisnai bilginlerdendir. Disiplinler arası yorum ve değerlendirme teşebbüsleri, onun eserlerinin ortak özelliğidir.
Şemseddin Hafrî
Matematiksel astronomi alanında uzmanlaşan ve gezegen teorisyeni olarak da ünlenen müellif, muhtemelen XV. asrın son çeyreğinde isim zincirinden de anlaşılabileceği üzere Şiraz yakınlarındaki Hafr kasabasında dünyaya gelmiştir...
Matrakçı Nasuh
XVI. yüzyılda muhtelif ilmî ve amelî sahalarda tanınmış bir isim olan Matrakçı Nasuh matematik sahasında, daha çok divan katipleri ve devlet muhasiplerini gözeterek iki Türkçe eser kaleme almıştır
Kerecî
Hayatının önemli bir kısmını Bağdat’ta geçirmiş, daha sonra “dağlık ülkelere” seyahat etmiştir. Eserlerinin çoğunu Bağdat’ta bulunduğu sırada kaleme aldığı ve Bağdat sonrası seyahat ettiği dağlık yörelerde iken mekanik ve su mühendisliği üzerine çalıştığı bilinmektedir...