Taha Yasin Arslan

Hakkında

Taha Yasin Arslan lisans eğitimini 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde tamamladı. 2009 yılında aynı bölümde “Felsefe ile Kelam İlişkilerinde Yöntem Sorunu” başlıklı yüksek lisans tezini sundu. Doktorasını İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Anabilim Dalında yaptı. 2015 yılında bitirdiği “On Altıncı Yüzyıl Osmanlı Astronomisi ve Memluk Etkisi” başlıklı doktora tezinde, Memluk astronomlarının Osmanlılardaki astronomi bilgisinin gelişimine katkılarını inceledi. 2014-2015 akademik yılında bir yıl süreyle davet edildiği Oxford Üniversitesi Bilim Tarihi Müzesi’nde İslam medeniyetine ait astronomi aletleri üzerine araştırmalar yaptı. Hâlihazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2020 itibariyle Oxford Üniversitesi Bilim, Teknoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalında misafir öğretim üyesi olarak bulunmaktadır. Taha Yasin Arslan’ın araştırmaları, İslam medeniyetinde geliştirilen bilimsel aletler ve bu aletlere dair telif edilmiş yapım ve kullanım kılavuzları üzerine odaklanmaktadır. Arslan aynı zamanda incelediği eserlerdeki bilgilere dayalı olarak bilimsel aletlerin aslına uygun reprodüksiyonlarını imal etmekte ve bu aletleri derslerinde ve çeşitli bilim tarihi sergilerinde kullanmaktadır.

Katkıda bulunduğu maddeler

Muhammed b. Ebi’l-Feth es-Sûfî
Memluk matematik-astronomi okulunun son önemli temsilcilerinden olan Muhammed b. Ebi’l-Feth’in bazısı babasına ait, astronomide 42 ve matematikte 8 eseri bilinmektedir. Astronomi eserlerinin önemli bir kısmı, Memluk astronomisinin niteliğine uygun olarak alet kullanımına ve mîkât ilmine dairdir...
Halîlî
Hakkında hemen hiçbir biyografik bilgi bulunmayan Halîlî (XIV. yüzyıl), Memluk astronominin en parlak dönemini yaşadığı XIV. yüzyılda Şam’da faaliyet göstermiş bir astronom ve matematikçidir...
Hazînî
Hâzinî’nin çalışmalarının odak noktaları astronomi, geometri ve mekanik olmuştur. Kaleme aldığı eserlerin tamamı da bu alanlardadır. Çalışmaları teorik boyutta kalmamış, astronomide bizzat gözlem ve hesaplar yapmış hem astronomi hem mekanik alanında aletler tasarlayıp imal etmiştir. Bilimsel bilgiye bütünlüklü bir bakış açısına sahip olan Hâzinî, geometrik ispatları temel aldığı mekanik ve astronomi çalışmalarını birbirine geçik biçimde sürdürmüştür.
Nizâmeddîn Nîsâbûrî
Nîsâbûrî, hem İslâmî ilimlerde hem de bilim dallarında çalışan ve eser telif eden istisnai bilginlerdendir. Disiplinler arası yorum ve değerlendirme teşebbüsleri, onun eserlerinin ortak özelliğidir.
Muhammed Konevî
Çağının en ileri düzeydeki astronomi, zîc bilgisi ve mîkât ilmi birikiminin Anadolu ve İstanbul’a gelen bilginler ve istinsahlar vasıtasıyla öğrenildiği bu dönemde, Konevî’nin astronominin bütün dallarını öğrendiği ve fakat araştırma ve çalışmalarında mîkât ilmine yöneldiği anlaşılır.
Merrâkuşî
Merrâkuşî, Memlük Mısır’ının en önemli astronomlarından biridir. Meşhur eseri Câmi‘u’l-mebâdî ve’l-ğâyât, Memlükler devri Mısır ve Suriye’sinde (1250-1517), Resûlî Yemen’inde (1229-1454) ve Osmanlı Türkiye’sinde yaygın olarak kullanılan bir başyapıttır.
İbn Yunus
İbn Yunus, İslam’ın doğuşundan sonra Mısır’da faaliyet gösteren en önemli astronom olarak kabul edilir. Eserleri yüzyıllar boyunca kullanıldığı gibi Mısır, Suriye ve Yemen’deki astronomi cetvellerinin hazırlanışında referans alınmıştır...
Ebû Hâtim el-İsfizârî
Çeşitli alanlarda çalışmaları bulunsa da İsfizârî’nin en öne çıkan yönü mekanik ve ölçüler konusundaki bilginliğidir