Ömer Türker

Hakkında

1997 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Mukatil b. Süleyman’ın Tevil Anlayışı” başlıklı, erken dönem Kuran tefsirinin bilgi teorisi açısından teorik çerçevesini inceleyen yükseklisans tezini tamamladı. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Seyyid Şerif el-Cürcânî’nin Tevil Anlayışı: Yorumun Metafizik, Mantıkî ve Dilbilimsel Temelleri” başlıklı doktora tezini tamamladı. 2005 ve 2012 tarihileri arasında Türkiye Diyanet Vakıf İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) araştırmacı olarak çalıştı. Nisan 2012’den itibaren Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve halen bu görevini sürdürmektedir. İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu, İslam’da Metafizik Düşünce: Kindî ve Fârâbî, Erken Dönem Tefsirlerinde Tevil Sorunu, Varlık Nedir?, Ahlâk: Yeni Bir Yaklaşım, Anlamı Tamamlamak, İslam Düşünce Gelenekleri: Kelam Felsefe Tasavvuf, İslam Felsefesine Konusal Giriş, Pratik Felsefenin Yeniden İnşası: Ahlâkîliğin Doğası, İslam Düşüncesinde Teoriler Metafizik başlıklı kitaplarının yanı sıra Fârâbî, İbn Sînâ, Gazzâlî, Fahreddin er-Râzî ve Seyyid Şerif el-Cürcânî gibi önde gelen filozof ve düşünürlerden çevirileri bulunan Ömer Türker’in çalışmaları, metafizik, bilgi teorisi ve ahlâk üzerine yoğunlaşmıştır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Yenilenme Dönemi
İslam düşünce tarihinin dönemlendirilmesinde genellikle Gazâlî milat kabul edilerek ondan önceki döneme mütekaddimûn (=öncekiler), sonraki döneme ise müteahhirûn (=sonrakiler) ...
Sonrakilerin Eleştirel Geleneği: Tahkîk
İslâm düşüncesinde doğruluk tanımları, esas itibariyle, örtüşme (mutâbakat) teorisi kapsamında değerlendirilebilir. Filozoflar, kelâmcılar ve sûfiler, bir görüşün doğruluk değerini onun ait ...
Gazzâlî Sonrası Kelâm Geleneği
Kelâm tarihi Gazzâlî sonrasında birbiriyle yakından ilişkili beş önemli alanda dönüşüme tanıklık eder. Bunlar muhatap değişimi, yöntemsel dönüşüm, âlem tasavvurunda kırılma, ...
Cüveynî
Özellikle kelâm ve usûl-i fıkıh ilimlerinde otorite kabul edilir. Şâfiî mezhebine ait fıkıh ve usul kitaplarında geçen “İmam” tabiriyle Cüveynî kastedilir. Bu ilimlerde sadece Şâfiî’ye bağlı kalmamış, bizzat kendisi de bazı ictihadlar yapmıştır...
Seyyid Şerîf el-Cürcânî
İslâm düşüncesinin Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1210) sonrası müteahhirûn döneminde yaşayan Seyyid Şerif Cürcânî (ö. 816/1413) bu dönemin ayrıştırıcı özelliği tahkîk tavrının önde gelen temsilcilerinden biridir.