Nurullah Özdem

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Hâfız Osman
Meşhûr Hâfız Osman Efendi, Osmanlı hattatları içinde en büyüklerdendir. Hattatlığındaki kudreti, dest-i hattındaki metâneti, aklâm-ı sittedeki mahâreti ile maruf, Şeyh üslûbunun yüksek bir temsilcidir...
Ahmed Kâmil Akdik
XIX. Asır Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi hattatı olan Ahmed Kâmil Akdik'in her eseri onun reisülhattâtîn olduğunu ispatlar niteliktedir. Her çeşit yazıyı kâmilâne yazmış, birçok eser türünde valûd bir hattat olmuştur...
Ahmed Karahisârî
Yâkût’un muazzam tavrına sâdık, kudretli bir yazı şîvesi Ahmed Karahisârî’de, bilhassa hattın estetik ve sanatlılığı dâiresinde üstün bir zevk ve inceliğe bürünmüş, daha nizâmî bir mertebeye erişmiştir...
Ali b. Yahyâ Sôfî
Fâtih devri Osmanlı hattatlarından olan Ali bin Yahyâ Sôfî, Osmanlı Hat Sanatı'nın Şeyh Hamdullah'dan önceki büyük hattatıdır. Fâtih devri mâbedlerine yazdıkları kitâblerle bilinmektedir...
İmâd Hasenî
Baba Şâh ve Ali Herevî gibi büyük üstâdların yazılarını tedkik ve taklid ile istifâde ederek kendi üslûbunu yaratan İmâd, nesta’lîk yazıda özellikle Osmanlı hattatlarınca benimsenmiş ve ondokuzuncu asra kadar devam etmiştir...
Mahmud Celâleddîn
19. yüzyıl Osmanlı hattatlarından olan Mahmud Celâleddîn, Mustafa Râkım’ın yazı tavrının hakim olduğu dönemde, bağlı olduğu eski üslûbun icrasında ısrar etti ve kudretli bir yazı tavrı ortaya koydu...
Mehmed Es’ad Yesârî
Mehmed Es’ad Yesârî Türk nesta’lîk ekolünün kuruluşuna öncülük etmiş, İmâd Hasenî üslûbunun devâmı olarak şöhret bulmuş, sonra gelen Osmanlı nesta’lık yazıcılarınca örnek alınmıştır...
Mustafa Râkım Efendi
Mustafa Râkım Efendi bilhassa celî sülüsde getirdiği yeni tavır ile Türk Hat sanatı tarihinin en mühim sîmâlarından biri olmuştur. Yahyâ Sofi ve oğlu Ali’nin temelini attığı Osmanlı celî üslûbunda ikinci devir olarak Mustafa Râkım sayılır...
Şeyh Hamdullah
Şeyh Hamdullah, Sultân Bayezid’in isteği üzerine bir yazı erba’ini çıkararak, Yâkût ekolünden neş’et eden ve yeni bir Osmanlı üslûbunu şekillendiren çığırı açmıştır...
Yâkut el-Musta'sımî
Yâkût el-Musta’sım kendinden önceki birçok tavır, usûl ve anlayış ile aklam-ı sitte yazılarının farklı tarzlarını bir dairede toplamış, birleştirmiş ve durultmuştur...
İbnü'l-Bevvâb
Evvelce mevcud yazı ve imla kaidelerinden başka, harflerin ölçülerine ve kalem hakkına dair bir anlayışı, daha sanat dairesinde olmak üzere tarif ve talime imkan verecek şekilde toplamış ve icrâ etmiştir...
Mustafa İzzet Efendi
Mustafa İzzet Efendi hat sanatımızın en büyükleri arasında sayılır. Sülüs ve nesih yazılarda Şeyh Hamdullah ve Hafız Osman vadisinde, celîde Mustafa Râkım tavrını benimsemiş ve kendine mahsus güçlü bir tarz oluşturmuştur...
Ebû Ali İbn Mukle
Hat sanatı tarihinde önemli bir safha İbn Mukle ekolüdür. El-hattu'l-mensûb anlayışı bir ekol olarak o ve kardeşi Ebû Abdullah ile başlamıştır. Bu mekteb harflerin ayrı ve bitişik hallerdeki şekillerini, belli hendesî esaslara ve ölçülere göre ıslah eden bir yol açmıştır...