Sühreverdî (587/1191), Kitâb Heyâkilü'n-nûr

M. 1191
- A +

İşrâkî felsefenin kurucusu olarak kabul edilen Sühreverdî el-Maktûl'ün (ö. 587/1191), her biri "heykel" olarak isimlendirilen yedi ayrı bölümde "nûr" kavramı üzerinden fizik ve metafizik ilmini ele aldığı muhtasar felsefe eseridir.

Yusuf Ziya Yörükân, Şehabeddin Sühreverdî ve Nur Heykelleri, nşr. A. Kâmil Cihan, İstanbul 1998, s. 122.

Baskı ve Çeviriler

Baskılar:

nşr. Muhyiddîn Sabrî el-Kürdî, Kahire 1917; nşr. Muhammed Ali Ebû Reyyân, Kahire 1957, 1958; Kahire : Mektebetü’s-Sekafeti’d-Diniyye, 2009/1430; Heyakilü’n-nur (Divanu Şeyhi'l-İşrak = Divanü’l-İmam Şehabeddin es-Sühreverdi içinde), Paris: Dâr Byblion [Dâru Bibliyon], 2005; Mısır, 1335; thk. Muhammed Ali Ebu Ruyhan, Mektebetü't-Ticâriyyeti'l-Kübrâ, 1377.    

Çeviriler:

Yusuf Ziya Yörükân, Şehabeddin Sühreverdî ve Nur Heykelleri, nşr. A. Kâmil Cihan, İstanbul 1988; Nur Heykelleri, çev. (Türkçe) Saffet Yetkin, Ankara: MEB, 1949, 1963, 1986; Çev. (İngilizce), Bilal Kuşpınar, Temples of Lights, ISTAC, Kuala Lumpur 1996.


Yazma Nüshaları:

Beyazıd YEK., Beyazıd nr. 3987; Süleymaniye YEK., Ayasofya nr. 2384, nr. 2384; Çelebi Abdullah nr. 387; Esad Efendi nr. 1694; Fatih nr. 5426; Halet Efendi nr. 811; Karaçelebizade nr. 2487; Laleli nr. 2487, nr. 2487; Pertev Paşa nr. 623; Şehid Ali Paşa nr. 2771; Yeni Cami nr. 1176; Nuruosmaniye nr. 3427, nr. 2707; Ragıp Paşa nr. 1480; Hacı Selim Ağa nr. 682; Hüdai Efendi nr. 383; Fazıl Ahmed Pş. nr. 1604; Mehmed Asım Bey nr. 671; Raşid Efendi nr. 27016-5; Chester Beatty Ktp. nr. 5494.