Hasan el-Kürdî (1170/1756'dan sonra), Elfiyyetü'l-Hikemiyye

M. 1756
- A +

İşrâkî felsefenin kurucusu olarak kabul edilen Sühreverdî el-Maktûl'ün (ö. 587/1191) Heyâkilü'n-nûr adlı muhtasar felsefe eseri üzerine Hasan el-Kürdî'nin ((h.ö.1147/1148[?]/1170’den sonra) nazma dönüştürerek yeniden inşa ettiği manzum çalışmasıdır. Eserin tam adı Elfiyyetü'l-Hikemiyye fi Nazmi'l-Heyakilu'n-Nûrâniyye şeklindedir.

Zeynelabidin Hüseynî, "İşrâkî Felsefe Geleneğinin Kayıp Halkası: Hasan el-Kürdî ve Nefs Anlayışı", Osmanlı ve İran'da İşrak Felsefesi, ed. M. Nesim Doru, Kamuran Gökdağ, Ömer Bozkurt, M. Fatih Kılıç, İstanbul: Divan Kitap, 2018, s. 127-168.


Yazma Nüshaları:

Süleymaniye YEK., Laleli nr. 2515.