Celâleddîn ed-Devvânî (908/1502), Şevâkilü'l-hûr Şerhu Heyâkili'n-nûr

M. 1468
- A +

İşrâkî felsefenin kurucusu olarak kabul edilen Sühreverdî el-Maktûl (ö. 587/1191) tarafından yazılan Heyâkilü'n-nûr adlı muhtasar felsefe eserinin şerhidir. Eserde her biri "heykel" olarak isimlendirilen yedi ayrı bölümde "nûr" kavramı üzerinden fizik ve metafizik konuları işlenmektedir.


Baskıları:

thk. Muhammed Abdülhak, Muhammed Kokan, Bağdad: Beytü’l-Verrak, 2010.

Yazma Nüshaları:
Süleymaniye YEK., Ayasofya nr. 2331, nr. 2255, nr. 3451, nr. 2332, nr. 2477; Carullah nr. 1330; Esad Efendi nr. 1251, nr. 1252; H. Hüsnü Paşa nr. 793; Hafid Efendi nr. 162; Hamidiye nr. 1438; İzmir nr. 775; Karaçelebizade nr. 356; Kılıç Ali Paşa nr. 1033, nr. 672; Lala İsmail nr. 698; Laleli nr. 2545; Mihrişah Sultan nr. 442; Nafiz Paşa nr. 1236; Serez nr. 3927, nr. 4032; Şehid Ali Paşa nr. 1745, nr. 1746; Yazma Bağışlar nr. 744; Yusuf Ağa nr. 289; Nuruosmaniye nr. 2706, nr. 2707; Ragıp Paşa nr. 1478; Köprülü YEK., Fazıl Ahmed Paşa nr. 891, Mehmed Asım Bey nr. 275; Giresun İl Halk Ktp., nr. 1211 Amasya İl Halk Ktp., nr. 1635; Adana İl Halk Ktp., nr. 126; Burdur İl Halk Ktp., nr. 1494; Kastamonu YEK. nr. 3040; Yazma Bağışlar nr. 3207; Manisa İl Halk Ktp., 1485; Ankara Millî Ktp., 901; Câmiatü'l-Kuveyt, Mektebetü'l-Mahtûtât nr. 238.

İbrahim Halil Ayten