Yusuf Ziya Yörükan (ö. 1954), Heyakilü'n-Nur Tercümesi ve Şeyh Sühreverdi'nin Felsefesi

M. 1922
- A +

İşrâkî felsefenin kurucusu olarak kabul edilen Sühreverdî el-Maktûl'ün (ö. 587/1191) Heyâkilü'n-nûr adlı muhtasar felsefe eserinin Türkçe tercümesidir. 1922 yılında Medresetü’l-mütehassisîn’de yapılmış doktora tezinin bir parçası olan eser ayrıca Cumhuriyet döneminde Sühreverdî üzerine yapılan ilk kapsamlı çalışmadır.

Evrak-ı İslamiye Matbaası, 1924;

nşr. A. Kamil Cihan; ed. İsmail Taşpınar, İstanbul: İnsan Yayınları, 1998;

İzmirli İ. Hakkı nr. 4197.


Baskıları:

Evrak-ı İslamiye Matbaası, 1924;

nşr. A. Kamil Cihan; ed. İsmail Taşpınar, İstanbul: İnsan Yayınları, 1998;

İzmirli İ. Hakkı nr. 4197.