Molla Câmî, Nureddin Abdurrahman Câmî (898/1492)

M. 1492
- A +

İşrâkî felsefenin kurucusu olarak kabul edilen Sühreverdî el-Maktûl (ö. 587/1191) tarafından yazılan Heyâkilü'n-nûr adlı muhtasar felsefe eserinin Farsça şerhidir. Eserde her biri "heykel" olarak isimlendirilen yedi ayrı bölümde "nûr" kavramı üzerinden fizik ve metafizik konuları işlenmektedir.

Yazma Nüshaları:

Süleymaniye YEK., Hekimoğlu nr. 939.