Giyâseddîn Mansûr eş-Şirâzî (949/1542), İşrâku Heyâkili’n-Nûr li Keşfi Zulumâti Şevâkili’l-Ğurûr

M. 1542
- A +

İşrâkî felsefenin kurucusu olarak kabul edilen Sühreverdî el-Maktûl (ö. 587/1191) tarafından yazılan Heyâkilü'n-nûr adlı muhtasar felsefe eserinin şerhidir. Eserde her biri "heykel" olarak isimlendirilen yedi ayrı bölümde "nûr" kavramı üzerinden fizik ve metafizik konuları işlenmektedir. Eser esasında Celâleddîn ed-Devvânî'nin (ö. 908/1502) Şevâkilü'l-hûr Şerhu Heyâkili'n-nûr adlı şerhine bir reddiye olarak kaleme alınmıştır.

Hatice Göktaş, "Sühreverdî’nin Heyâkilü’n-Nûr Adlı Risalesi Üzerine Yazılan İki Şerhin Karşılaştırılması", 8. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi - Bildiriler Kitabı IV, İLEM-İnönü Üniversitesi, 2019, s. 441-458;

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XX, s. 982.

Baskıları:

thk. Ali Ucebi, Tahran: Miras-ı Mektub, 2003/1382 .

Yazma Nüshaları:

Millet YEK., Feyzullah Efendi nr. 1204; Nuruosmaniye 2706; Yusuf Ağa nr. 289; Fatih 3174; Laleli nr. 2289; Meşhed-Rızavî nr. 768, nr. 13942; Tahran-Meclis nr. 1805/72.