Hunecî, El-Cumel (646/1249)

M. 1249
- A +

Çeşitli kaynaklarda Muhtasarü’l-Cümel, Kitâbü’l-Cümel fi’l-mantık, Cümelü’l-kavâʿid, el-Cümelü'l-mantıkiyye adlarıyla da anılan eser mantığın temel ilkelerini(kavâid) ve hükümlerini(ahkâm) ihtiva eden kısa muhtasar bir metin olup Hûnecî'nin Keşfü’l-esrâr an ğavâmizi’l-efkâr adlı mantık eserinden sonraki en meşhur eserlerinden biridir. "Lafzın manaya delaleti" konusu ile başlayan eser "istisnâî kıyas"a dair kısa açıklamalar ile biter. el-Cümel ile hacim ve içerik olarak da benzerlik gösteren ve daha sonraları Ebherî tarafından kaleme alınan İsagûcî bir anlamda el-Cümel'in daha sistematize edilmiş halidir.

İbrahim Halil Ayten

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), X, s. 315-316;

Delilü'l-mahtûtât Dari'l-Kutubi'n-Nâsıriyye, Mağrib, 1985.

(basılmamış yüksek lisans tezi) Sümeyra Çimen Omaç, El-Hûnecî Ve El-Cümel Fi'l-Mantık Adlı Eseri (tahkik, tercüme ve değerlendirme), Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır, 2017, s. 121.Baskı ve Çevirileri:

nşr. Sa'da Gurab, Tunus: Matbaatü'l-asriyye, 1348.

(basılmamış yüksek lisans tezi) Sümeyra Çimen Omaç, El-Hûnecî Ve El-Cümel Fi'l-Mantık Adlı Eseri (tahkik, tercüme ve değerlendirme), Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır, 2017, s. 121.


Yazma Nüshaları:

Şehid Ali Paşa nr. 1805-1; Tahran-Melik nr. 640-3; Meşhed-Rızavi nr. 981; Tamegroute, Dâru'l-Kutubi'n-Nâsiriyye nr. [?], nr. 1851; Hizanetü'l-mahtûtati'l-habsiyye bi'z-Zâviyeti'l-Hamzeviyye bi-İklîmi'r-Reşîdiyye nr. [?]; el-Üsküriyâl nr. 788, nr. 653; Ragıp Paşa nr. 1548; Necib Paşa nr. 515-4.