Cemalüddin İbn Sâlim el-Hamevî (697/1297), Şerhu Kitabi'l-Cümel

M. 0000
- A +

Efdalüddîn Muhammed b. Nâmâver el-Hûnecî'nin (ö. 646/1248) mantığın temel ilkelerini(kavâid) ve hükümlerini(ahkâm) ele aldığı meşhur eseri el-Cümelü'l-mantıkiyye'nin şerhidir.

Yazma Nüshaları:

Fatih nr. 3342; Tamegroute, Dâru'l-Kutubi'n-Nâsiriyye, nr. 1570; el-Üsküriyâl nr. 647, nr. 615.