Ebü'l-Hasan el-Bikâî, Burhaneddin İbrahim b. Ömer ed-Dimaşkî (885/1480)

M. 1461
- A +

Efdalüddîn Muhammed b. Nâmâver el-Hûnecî'nin (ö. 646/1248) mantığın temel ilkelerini(kavâid) ve hükümlerini(ahkâm) ele aldığı meşhur eseri el-Cümelü'l-mantıkiyye'nin şerhidir.

Yazma Nüshaları:

Şehid Ali Paşa nr. 2804.