[Meçhul], Telhisü'l-amel fî Şerhi'l-Cümel

M. 0000
- A +

Efdalüddîn Muhammed b. Nâmâver el-Hûnecî'nin (ö. 646/1248) mantığın temel ilkelerini(kavâid) ve hükümlerini(ahkâm) ele aldığı meşhur eseri el-Cümelü'l-mantıkiyye'nin şerhidir.

Yazma Nüshaları:

Dâru'l-Kutubi'l-Mısriyye, Vav, Arabi nr. 2666.