İbn Ahmed et-Tilimsânî (771/1370), Kifâyetü'l-emel fi Şerhi'l-Cümel

M. 1370
- A +

Efdalüddîn Muhammed b. Nâmâver el-Hûnecî'nin (ö. 646/1248) mantığın temel ilkelerini(kavâid) ve hükümlerini(ahkâm) ele aldığı meşhur eseri el-Cümelü'l-mantıkiyye'nin şerhidir.

Yazma Nüshaları:

Ezheriyye nr. 316852; el-Üsküriyal nr. 617.