İbn Merzûk el-Hafîd (842/1438), Nihâyetü'l-Emel fî şerhi'l-Cümel

M. 1438
- A +

Efdalüddîn Muhammed b. Nâmâver el-Hûnecî'nin (ö. 646/1248) mantığın temel ilkelerini(kavâid) ve hükümlerini(ahkâm) ele aldığı meşhur eseri el-Cümelü'l-mantıkiyye'nin şerhidir.


Yazma Nüshaları:

Tamegroute, Dâru'l-Kutubi'n-Nâsiriyye, nr. 1851; Hizanetü'l-mahtûtati'l-habsiyye bi'z-Zâviyeti'l-Hamzeviyye bi-İklîmi'r-Reşîdiyye nr. [?]; el-Üsküriyâl nr. 640, nr. 654, nr. 614.